Home / Terms

Terms

Obchodní podmínky firmy Ing. Harry Putz (Nakladatel - Publisher) se sídlem: 28. října 59/42, 460 07 Liberec 7, CZ / EU, korespondenční adresa: P. O. Box 89, 460 31 Liberec 1, CZ / EU, identifikační číslo: 49895273, Živnostenský list ev. č. 350506/U2018/2966/Sko, Odbor správní a živnostenský Magistrátu města Liberec, č. j. CJ MML 052098/18, sp. značka SZ CJ MML 052023/18, plátce DPH na základě registrace FÚ Liberec č.j.1935/94R, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.languageczech.com a www.courseczech.eu
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") f.o. se ŽL Ing. Harry Putz (nakladatele), se sídlem 28. října 59/42, 460 07 Liberec 7, CZ / EU, identifikační číslo 49895273 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího za účelem zakoupení zboží (viz článek 1.3) a digitálního obsahu (viz článek 1.4).
1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http:// www.languageczech.com a http:// www.courseczech.eu (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").
1.3. Zbožím
1.4. Digitálním obsahem se rozumí nehmotný předmět chráněný autorským právem, který je uveden prodávajícím na webové stránce za účelem zhotovení jeho rozmnoženiny třetí osobou (kupujícím) za úplatu. se rozumí knihy a jiné zboží nabízené prodávajícím v hmotné podobě, včetně CD a dalších hmotných medií.
1.5. Stažením (download) se rozumí zhotovení trvalé rozmnoženiny digitálního obsahu v elektronické podobě uživatelem na jeho vyžádání.
2. Uzavření kupní smlouvy
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na poštovné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o
2.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.3.2. nákladech spojených s dodáním zboží,
2.3.3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále společně jen jako "objednávka").
2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, s možností opravovat údaje vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
2.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a sjednat případnou zálohu.
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
2.9. V případě, že je kupní smlouva uzavřena na dodání digitálního obsahu prodávajícím kupujícímu, souhlasí kupující s tím, aby tento digitální obsah byl kupujícímu dodán již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že vyslovením souhlasu podle předchozí věty ztrácí právo odstoupit od kupní smlouvy ohledně digitálního obsahu.
2.10. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a je u prodávajícího uložena na dobu nezbytně nutnou.
3. Cena zboží a platební podmínky
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
3.1.1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.762068036/5500, IBAN CZ6355000000000762068036, vedený u Raiffeisen bank ČR (dále jen "účet prodávajícího")
3.1.2. bezhotovostně platební kartou na účet prodávajícího,
3.1.3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (platí jen pro Českou republiku),
3.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal na účet harry.putz@volny.cz
3.2 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
3.5. Prodávající vystaví daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
4. Odstoupení od kupní smlouvy
4.1. Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit
4.2.1. od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud porušil jejich původní obal,
4.2.2. od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (článek 2.9).
4.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího harry.putz@volny.cz, nebo na adresu podnikání.
4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
4.6. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit.
4.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5. Přeprava a dodání zboží či digitálního obsahu
5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad to neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
5.5. Po uhrazení digitálního obsahu poskytovatel umožní kupujícímu stažení obsahu.
6. Práva z vadného plnění
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
6.2. Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7. Další práva a povinnosti smluvních stran
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Ochrana osobních údajů
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, případně název a sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě.
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
9.1. Kupující, v případě příslušné volby zasílání novinek, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikáním prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
10. Doručování
10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
10.2. Elektronická zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.
10.3. Písemná zpráva je považována za doručenou i v případě převzetí osobním či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, nebo uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
11. Závěrečná ustanovení
11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
11.3. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu nezbytně nutnou a není přístupná.
11.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: Ing. Harry Putz, 28. října 59/42, 460 07 Liberec 7, CZ / EU, korespondenční adresa: P. O. Box 89, 460 31 Liberec 1, CZ / EU, e-mail „harry.putz@volny.cz“, telefon +420-515 21 20.
V Liberci, dne 07. 3. 2018