Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy Ing. Harry Putz (Nakladatel - Publisher)
se sídlem: Mírová 574/8, 460 01 Liberec 11, CZ / EU,
identifikační číslo: 49895273,
Živnostenský list ev.č.350506-17377, Městský živnostenský úřad Magistrátu města Liberec, č.j.06/ŽÚ/19494/96/F/VO, plátce DPH na základě registrace FÚ Liberec č.j.1935/94R,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.courseczech.eu a www.languageczech.com

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") f. o. se ŽL Ing. Harry Putz (nakladatel), se sídlem Mírová 574/8, 460 01 Liberec 11, CZ / EU, identifikační číslo 49895273 (dále jen "Prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "Smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http:// www.languageczech.com a www.courseczech.eu (dále jen "Webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "Rozhraní").
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Stanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na poštovné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o
- objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu)
- nákladech spojených s dodáním zboží
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále společně jen jako "Objednávka").
Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, s možností opravovat údaje vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko "dokončit objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "Elektronická adresa kupujícího"). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky) a sjednat případnou zálohu.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu Elektronické adresy kupujícího.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
- bezhotovostně platební kartou

- bezhotovostně převodem v CZK na účet prodávajícího č. 162477688/0600, IBAN CZ9406000000000162477688, vedený u Moneta Money Bank, či v EUR a v USD na č.762068036/5500, IBAN CZ6355000000000762068036, vedený u Raiffeisen bank ČR (dále jen "Účet prodávajícího")
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal na účet harry.putz@volny.cz

- v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce (platí jen pro Českou republiku).
Prodávající může od Kupujícího požádat o zálohu či jinou obdobnou platbu.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu předem je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího, v případě platby na dobírku je kupní cena, či její doplatek splatná při převzetí zboží.
Prodávající vystaví daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od  Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na e-mailovou adresu prodávajícího harry.putz@volny.cz.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, a od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán či poskytnut ke stažení s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
TOTO ODSTOUPENÍ SE TUDÍŽ NEVZTAHUJE NA
E-knihy, které jsou popsány v bodě 5.
V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.
V případě odstoupení od Smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od obdržení reklamovaného zboží, ponížené o přepravní náklady. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího.

 

5. E-knihy

E-knihou se rozumí digitální obsah (nehmotný předmět) chráněný autorským právem.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, viz bod 4. Kupující tímto výslovně souhlasí s dodáním či s poskytnutím možnosti stažení digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Kupující bere na vědomí a zavazuje se respektovat skutečnost, že e-knihy mohou být s vodoznakem (sociální ochrana DRM) s informací o Kupujícím a s číslem faktury ve tvaru:
<Kupující>, Copy for <Kupující>, Copy for <E-mail>

6. Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad to neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
V případě digitálního obsahu se dodáním zboží rozumí zaslání odkazu ke stažení, který bude k dispozici minimálně po dobu 14 dní.

 

7. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na jeho adrese (Ing. Harry Putz, Mírová 574/8, 460 01 Liberec 11, CZ. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z Rozhraní) uvádět správně a pravdivě.
Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující, v případě příslušné o volby a zasílání novinek, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
Elektronická zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty. V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, nebo plynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

12. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.
Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Kontaktní údaje prodávajícího: Ing. Harry Putz, Mírová 574/8, 460 01 Liberec 11, CZ,
E-mail harry.putz@volny.cz, telefon +420 / 775 065 925.

Dne 02. 01. 2021
Harry Putz, nakladatel